Vi træner i Sct.Joseph Skolens Gymnastiksal, adgang fra Sct. Knudsgade ved siden af Sct. Knuds Kirke.


Kom og prøv at være med.
 

Inden du begynder træning, er der nogle ting vi skal have snakket om.Vi snakker bl.a. om hvad du godt kunne tænke dig, hvilke regler vi har i klubben og så får du nogle papirer med hjem, som du kan kigge igennem sammen med dine forældre. Efter 2 træninger og en tilkendegivelse fra dig om at du godt kunne tænke dig at fortsætte, melder du dig ind i klubben og får en kontingentopkrævning på mail i henhold til gældende prisliste. Priserne fremgår af prislisten.

Vi optager løbende nye medlemmer.

Ring og fortæl os, at du gerne vil prøve at dyrke taekwondo hos os, og så aftaler vi en dag, hvor du kan komme og prøve at være med.

Kontaktperson  Ann Philipsen tlf. 2062 1234 efter kl. 18.00 og frem til kl. 21.00. 

E-mail: ann.philipsen@live.dk 


Du kan kopiere indmeldelsesblanketten i forvejen; se nedenfor. 

Klublokalet i en hyggestund.

Klublokalet i en hyggestund.

INDMELDELSESBLANKET

(Gennemlæses nøje og udfyldes med blokbogstaver)

Udfyldes af medlemNavn:Adresse:Postnr. / By:Telefon nr.:


Mobil:

E-mail adresse:Født den:Navn på søskende eller mor/far som træner i klubben:Eventuelt tidligere klub:Nuværende bæltegrad:Undertegnede indmelder hermed sig/sit barn i Midtsjællands Taekwondo Klub - MTK og er indforstået med og bekræfter følgende:


Kontingentet skal betales månedsvis forud i henhold til prislisten, som findes på www.midtsjaellands-taekwondo.dk.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Kontingentet kan dog sættes i bero ved længerevarende træningsfravær, min. 3 mdr.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Formanden og er jf. §7 i klubbens vedtægter.

Jeg er indforstået med at indordne mig under den disciplin, som kræves i træningssalen jf. klubreglerne.

Jeg erklærer mig indforstået med og har læst og forstået indholdet af Nødværgeretten §13 og Straffelovens §14.

Husk!! For at indmeldelsen er gyldig, skal man aflevere underskrevet indmeldelsesblanket.

 Ringsted d.    ______________                                                    --------------------------------------------
Forpligtende underskrift
N
B! Værges eller forældres underskrift, hvis medlemmet er under 18 år.)

 

Nødværgeretten § 13 :

§13 stk. 1: “Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig”.

§13 stk. 2: “Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse”.

§13 stk. 3: Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for retmæssige måder at skaffe lovlig påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Nødværge er objektiv straffrihedsgrund. En ellers strafbar handling er, når den foretages i nødværge, retmæssig. Det er hermed udelukket, at  strafansvar opstår.

Straffelovens §14 omhandlende nødret:   

§14: En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skader på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

Fortolkning :   

At give en fuldstændig fortolkning af dette knudrede retssprog, vil nok blive for omfattende, så derfor er der her stillet nogle ”tommelfingerregler”, som er udledt af disse paragraffer.

 

1.       Gør dit yderste for at undgå voldelige konfrontationer.

2.       Anvend mindst mulig magt hvis situationen alligevel opstår.

3.       Forsøg så vidt det er muligt at sikre dig vidner på, at DU er blevet angrebet.

4.       Stop magtanvendelsen når angriberen ophører med sit angreb.

5.       Anvend kun våben, redskaber og genstande i nødværge i ekstremt farlige situationer.   

 

I denne forbindelse henvises til klubbens vedtægter:

§7 Udmelding og udelukkelse stk. 3. Hvis et medlem misbruger sin kunnen i taekwondo, eller udviser usportslig optræden, vil dette medføre øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt. Undersøgelse foretages af klubbens bestyrelse. Afgørelsen kan indbringes for DTaF’s ordens-og amatørudvalg. Medlemmet har krav på at få sin sag hørt ved klubbens næstkommende generalforsamling.

Seneste kommentarer

05.03 | 05:47

Alle piger og træner takker for en fed og inspirerende aften.

Del siden