Vedtægter oktober 2011

Vedtægter for Midtsjællands Taekwondo Klub – MTK

§1.                 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er MIDTSJÆLLANDS TAEKWONDO KLUB
Dens hjemsted er RINGSTED KOMMUNE

§ 2.                Foreningens formål.
Foreningens overordnede formål er at dyrke taekwondo. Vi ønsker at skabe en forening, hvor alle medlemmerne føler et socialt engagement og et sammenhold med udgangspunkt i Taekwondoen. Vi ønsker og håber på, at vi kan bidrage til en større integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet ønskes opnået gennem et tæt samarbejde mellem bestyrelse, medlemmer og forældre og bygges på faste rammer og tryghed.

§ 3.                Medlemskab af organisation.
Foreningen er medlem af Dansk Taekwondo Forbund.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse (et forretningsudvalg), som består af 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Derudover har een af instruktørgruppen valgt repræsentant 1 plads i bestyrelsen med stemmeret, for så vidt angår alle forslag og/eller punkter i dagordenen, som har noget med træningen at gøre.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år af gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder det pågældende forslag og må tages op igen i revideret udgave.

Stk. 4. Bestyrelsen foranlediger, at der nedsættes udvalg. Udvalgene varetager klubbens øvrige aktiviteter i løbet af året. Udvalgene fungerer som selvkørende og selvstændige grupper, som kun økonomisk er underlagt bestyrelsens accept. Et medlem fra hvert udvalg har til hver en tid ret til at deltage i bestyrelsens månedlige møder, herunder at fremsætte forslag som kræver bestyrelses accept. Forslag til bestyrelsen skal fremgå af dagsordenen. Hvert udvalg har én stemme på bestyrelsesmøderne, som kun kan benyttes til det/de af det pågældende udvalgs fremsatte forslag.

Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af foreningen, der er fyldt 18 år. Medlemmerne kan indstille en repræsentant under 18 år, der kan deltage på bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Kontingent: Den til enhver tid siddende bestyrelse kan med en måneds varsel tilpasse kontingentet.

§ 5.

               Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller af kassereren. Ved dispositioner over kr. 3.000,00 af 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

§ 6.                Optagelse af medlemmer
Som aktive og passive medlemmer kan optages enhver der er fyldt 5 år. Medlemmer er pligtige til at betale kontingent som fastsat på den ordinære generalforsamling. Alle medlemmer skal inden deltagelse i aktiv træning have læst, forstået og accepteret indholdet i  Nødværgeretten §13 og Straffelovens §14.

§ 7.                Udmelding og udelukkelse
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel. Medlemmet, som ønsker udmeldelse vil dog først blive udmeldt af klubbens bøger pr. 31. december det år udmeldelsen finder sted. Klubben refunderer ikke indbetalt kontingent.

Stk. 2. Kontingentrestance med mere end 1 måned medfører udelukkelse.

Stk. 3. Hvis et medlem misbruger sin kunnen i Taekwondo, eller udviser usportslig optræden, vil dette medføre øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt. Undersøgelse foretages af klubbens bestyrelse. Afgørelsen kan indbringes for DTaF´s ordens- og amatørudvalg. Medlemmet har krav på at få sin sag hørt ved klubbens næstkommende generalforsamling.  

§ 8.                Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes første uge i september måned og varsles skriftligt pr. brev/ i klubbladet/ via opslag i klubben mindst 3 uger før afholdelsen. Regnskabet og budget offentliggøres sammen med indkaldelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen. Forslag, der fra bestyrelsens side ønskes behandlet, skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til denne. Sammen med indkaldelsen skal det oplyses om de enkelte bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg.

Stk. 3. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. (Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en forældre med dertil hørende stemmeret.). Brevstemmer samt fuldmagter accepteres som gyldige stemmer til generalforsamlingen. Brevstemmer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 

stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

stk. 6. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4.
7. Valg af 1 revisor samt en revisorsuppleant..
8. Eventuelt.

§ 9.                Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10 .              Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest ultimo januar næstkommende år afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren samt til revisorsuppleanten.

§ 11.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 12
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Ringsted kommune.

Stk. 3. I alle forbindelser hæfter foreningens kasse, forstået således, at hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter herfor.    

§ 13 Bilag: Børnepolitikken og integrationspolitikken.

Ændret ved Ekstraordinær Generalforsamling d. 31.01.11. 

Referent Ann Philipsen

Børnepolitik og værdigrundlag for MTK

1.     Her i klubben følges de udleverede klubregler af alle medlemmerne.

2.     Klubbens integrationsplan er en aktiv del af klubbens hverdag – der skabes rum til den enkelte, men samtidig skal vi have et sted, hvor engagement, sammenhold og gensidig respekt er i højsædet.

3.     Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg i træningerne.

4.     Ingen voksen over 15 år, må være alene sammen med et barn under 15 år – i aflukket træningssal eller i baderum.

5.     Til stævner og på lejre er der altid mindst to trænere eller ledere med.

6.     Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

7.     Man inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.

8.     Forældrene opfordres til at deltage aktivt i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet ikke trives. Vi opfordrer desuden forældrene til at tage del i klubbens liv og til selv være en del af vores hverdag i klubben.

9.     Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt.

10. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

11. Alle trænere/ledere og bestyrelsen, der har direkte kontakt med børn under 15 år    giver en gang årligt samtykke til, at der indhentes oplysninger i kriminalregisteret vedr. seksuelle krænkelser (børneattester).

Bestyrelsen, d. 26. juli 2006

Integrationsplan

Integrationsplan for

Midtsjællands Taekwondo Klub

Foreningens formål:

Foreningens overordnede formål er at dyrke den af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgren. Vi ønsker at skabe en forening, hvor alle medlemmerne føler et socialt engagement og et sammenhold med udgangspunkt i Taekwondoen. Vi ønsker og håber på, at vi kan bidrage til en større integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet ønskes opnået gennem et tæt samarbejde mellem bestyrelse, medlemmer og forældre og bygges på faste rammer og tryghed.

Hvordan vil vi så nå vores målsætning?

Alle medlemmer optages på lige fod. Det vil sige, at alle kommer til at følge det samme regelsæt – også medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Og det vil være alle medlemmernes opgave at lære hinanden at kende og acceptere hinandens stærke og mindre stærke sider,  såvel som at få kendskab til hinandens baggrund. Kendskab er med til at afmystificere mange ting. Ved hjælp af Taekwondoen vil vi skabe – rum – til den enkelte, men samtidig skabe et sted, hvor engagement og sammenhold vil være i højsædet. Men dette kan kun ske i tæt samarbejde med såvel medlemmerne som deres forældre, og det vil uden tvivl blive en meget stor udfordring for nogle af medlemmerne, men det er vores håb og overbevisning, at vores entusiasme og gåpåmod vil kunne skabe faste og trygge rammer, så dette vil kunne lykkes.

For at kunne løfte denne store opgave og samtidig være en klub for alle, vil vi være nødsaget til at bruge nogle ekstra kræfter på enkelte medlemmer; for at gøre dem forståeligt, at demokrati, åbenhed, usikkerhed og ikke mindst sårbarhed ikke er at vise svaghedstegn, men at det gør den enkelte stærkere i fællesskabet. I hele dette forløb vil vi stå som rollemodeller for alle medlemmerne, og dette i sig selv forpligter. Vi håber, at vi i samarbejde med Ringsted Kommune vil kunne være med til at skabe nogle unge mennesker, som senere vil have lyst til aktivt at tage del i samfundet omkring os.

Vi har en klar intention om at få oversat vores klubregler, børnepolitik, gradueringsregler, samt denne integrationsplan til andre sprog. Og dette vil ske i et tæt samarbejde med Ringsted Kommune. Vi må gøre vores formål klart overfor potentielle medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Alle regler og rammer skal gøres klart for alle, så ingen vil være i tvivl om, hvad man som medlem forpligter sig til. Åbenhed er nøgleordet. Men hvis vi skal have fat i børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk, skal vi i kontakt til deres forældre - som måske ikke behersker det danske sprog så godt; så de kan se, hvad vi kan tilbyde deres børn og unge, og under hvilke forhold det sker. Oversættelse af relevant materiale fremover vil være en nøglefaktor for at få integrationen til at blomstre. Det er også vores intention at bruge forældrene som et aktiv i klubbens dagligdag. På den måde vil forældrene ved selvsyn konstatere børnenes sociale såvel som taekwondomæssige udvikling.

Vi ønsker at gøre en forskel i dag, og har derfor valgt at bruge tid og kræfter på integrationen af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i Midtsjællands Taekwondo Klub.

Bestyrelsen

Klubregler

1. Dobogen (dragten) skal være ren og klubmærke skal være påsyet efter anvisning. 

- i den personlige mappe er der et billede af hvordan klubmærket skal syes på.

2. Ved indtræden og udtræden i Dojangen (træningssalen) giver man et kort buk ind i salen med front mod det danske flag.

- dette gøres i respekt for den træning man skal til at modtage og den træning man har modtaget.

3. Træneren skal give tilladelse til at forlade Dojangen i utide.

- det kunne være at man mangler vand eller skal på toilettet

4. Træneren kan til enhver tid udpege en hjælpetræner.

- ved visse træninger kan der være behov for en eller flere hjælpere for at gennemføre træningen

5. Der er farligt og derfor forbudt at træne med smykker, ure og lignende.

- øreringe har hængt fast i Dobogen og er blevet revet ud og ure har revet hul i hovedet på folk

6. Under træningen drikkes kun vand eller en blanding af vand og druesukker.

- opskriften på vand med druesukker står i den personlige mappe. Det er kun vand og vand med druesukker kroppen kan optage/bruge under selve træningen

7. Henvendelse til træneren sker ved at række en knyttet hånd i vejret.

- man bliver stående på sin plads og venter på at træneren giver tilladelse til at tale

8. Der må ikke snakkes med sidemanden under træningen.

- det er utroligt forstyrrende og det er træneren der er instruktøren og ikke din sidemand

9. Alle medlemmer skal behandle hinanden med den dybeste respekt.

- al respektløs opførelse og brug af bandeord accepteres ikke

10. Alle medlemmer er i klubben af egen fri vilje og forventes derfor at være med til at skabe et godt miljø – både i salen og udenfor salen.

- deltag aktivt i træningen og altid med et højt Kihap (kampråb) og DU vil altid lære noget nyt.

11. God omgangstone forventes.

- opfør dig over for andre ligesom du vil have andre skal opføre sig over for dig

12. Træningen skal altid være forberedt

- det er trænerens ansvar altid at være forberedt og planlægge sin træning udfra mottoet ” vi skal svede, det skal være sjovt og vi skal lære noget nyt”!

Gradueringsregler

FØR GRADUERING

 

1. Du skal have gyldigt DTaF licens og må ikke være i kontingent restance.

2. Du skal være fyldt 9 år.

3. Der skal være gået minimum 3 måneder fra sidste graduering.

4. Du skal være indstillet til graduering. Det er kun din træner der kan indstille dig til graduering og ingen andre.

5. For at blive indstillet skal Du :
 
- have deltaget aktivt i træningerne
                                                    
- kunne udføre dit pensum korrekt


- have bestået teoriprøven til dit pensum

- have bestået fysisk prøve til dit pensum

6. Du skal betale kr. 50,- for selve gradueringen og et bræt til gennembrydningen, samt yderligere kr. 50,- hvis du skal have et bælte.

Snipper/streger er gratis.

TIL/UNDER GRADUERING

7. Du skal møde til tiden, døren lukkes præcist til aftalt tid.

- under gradueringen er der kun adgang for elever, træner og den gradueringsberettigede. Dette er for, at skabe de bedste rammer for, at eleven kan koncentrerer sig 100% om gradueringen.

8. Din dobok skal være ren og med påsyet klubmærke.

9. Du skal medbringe stor drikkedunk og  tandbeskytter. Øvede skal desuden medbringe arm-og benbeskytter. Drikkedunken skal indeholde vand eller en blanding af vand og drue-sukker. 1 spsk. druesukker (kan købes i Matas) pr. ½ liter vand, plus en knivspids salt.

10. Det er en del af gradueringen, at du udviser stor gejst og laver høje Kihap (kampråb).

- dette punkt har stor betydning for om du består eller ej. At kunne sit pensum, bestå en teoriprøve og en fysisk prøve, det er alt sammen noget du kan træne dig frem til, men det er kun DIG der kan vise om DU har den rette indstilling til at rykke op i bæltegraderne.

11. Du skal gennembryde et bræt og det er op til dig selv at vælge hvilket slag eller spark du vil bruge.

HUSK HUSK – Din træner er til for dig, så du kan altid spørge ham eller hende om lige hvad det skulle være, så er du i tvivl? - så spørg, vi bider ikke J

Fysisk pensum

9 til 12 år

Armbøjn.

Mavebøjn.

Rygbøjn.

Ben bøje/stræk

Skal laves på under x min.

10. kup

5

10

10

10

2

9. kup

6

10

10

10

2

8. kup

7

10

10

15

2

7. kup

8

15

15

15

3

6. kup

9

15

15

15

3

5. kup

10

15

15

15

3

4. kup

11

15

15

15

3

3. kup

12

20

20

20

4

2. kup

13

20

20

20

4

1. kup

14

20

20

20

4

Fra 13 år

Armbøjn.

Mavebøjn.

Rygbøjn.

Ben bøje/stræk

Skal laves på under x min.

10. kup

5

10

10

10

2

9. kup

10

10

10

10

2

8. kup

10

20

20

15

2

7. kup

15

20

20

15

2

6. kup

15

20

20

20

3

5. kup

15

30

30

20

3

4. kup

20

30

30

25

4

3. kup

20

30

30

25

4

2. kup

25

40

40

30

5

1. kup

25

40

40

30

5

Seneste kommentarer

05.03 | 05:47

Alle piger og træner takker for en fed og inspirerende aften.

Del siden